top of page

LITTERATUSEMINARIUM 3

 
 

Feminist Dialog presenterar

”Re-Thinking …” Arbetsmarknad, (o)Jämlikhet och Motstånd i Sverige

Soheyla Yazdanpanah ,forskare i ojämlikhet i arbete och ekonomi “Den Ojämlika Jämställdheten – om Arbetarkvinnors Minskade Möjlighet till Jämställdhet i Sverige”

 

Rebecca Selberg, sociolog och lärare vid genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. “Kvinnors Arbetsmarknad: Mellan Överexploatering och Arbetslöshet”

 

Martina Hansen, omskolad vårdarbetare, bloggare och aktiv i fackföreningen SAC. “Berättelser om Motstånd från Golvet”

 

Föreläsningarna är på svenska

Join Us!

– seminarium på Inkonst, 12 april 2014 Det tredje seminariet i serien ”Rethinking…”, arrangerat av Feminist Dialog,  handlade om kvinnors arbetsmarknad i Sverige. Tre föreläsare berättade från olika perspektiv om kvinnors möjligheter, rättigheter och svårigheter på arbetsmarknaden.  Vilka prioriteringar görs i det liberala samhället för jämställdhet på arbetsmarknaden? På vilka sätt har feministisk arbetslivsforskning belyst ojämlikheten? Vad kan man konkret göra för att förbättra villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden? Detta var några av de frågor som diskuterades av både panel och deltagare.

Berättelser om motstånd från golvet.

Martina Hansen.

 

Martina är bloggare och aktiv i fackförbundet Syndikalisterna (SAC). Hon har nyligen gjort informationsbroschyrer i serieformat om rättigheter på jobbet och har arbetat i vården.

 

Arbetsrätt är viktigt

 

Många timanställda och sommarvikarier vet inte att man har rätt att löneförhandla en gång om året, trots att man inte är fast anställd. Det leder till att man förlorar mycket pengar i det stora hela. Under ett arbetsliv blir skillnaden enorm – om man inte vet sina rättigheter. Små fackliga saker är därför väldigt viktiga att kunna. Om de som är längst ner inte kommer fram, upprätthålls ordningen hela tiden.

 

Berättelse av egen erfarenhet i vården

 

”Jag och en kille hade samma jobb, med olika bakgrunder men inte erfarenheter inom vården. Det var ’lön efter kön’ – han hade 1000 kr mer än jag. Facket sa då till mig: ’Det här kan du lösa själv’. Vi skrev en lista på alla våra löner och visade chefen. Det slutade med individuella lönesamtal och alla fick enlöneförhöjning på 500 kr. / mån."

 

Facket ger möjligheter att förbättra sin arbetssituation

 

Man kan exempelvis inom vården och andra sektorer, hjälpa sin vikarie med att spara lönespecifikationer, kolla upp OB osv. Man bör hjälpa nyanställda tonåringar att ta reda på detta. På SAC:s hemsida kan man läsa om lagar och rättigheter. Ofta hänvisas man tillbaks till kollektivavtalet. Att kunna sina rättigheter är bra, men det bästa att agera ihop på arbetsplatsen. Facken kan användas till diskrimineringsärenden. Facken kan kräva förhandlingar.

O.png
poster-4.jpg

Diskussion med deltagare och panel.

 

Strukturomvandlingen och den feministiska agendan. Rebecca Selberg: ” Det är en liberal agenda som tagit över och ändrat skeendet drastiskt. Socialdemokratin behöver bli mer vänster… hur gör vi det? Vad har hänt med facken? Klassbalansen skiftade, fackföreningarna har varit extremt tillbakapressade. Vi har en arbetarklass som är mer heterogen än tidigare.  Fackförbunden har större utmaningar i att samla arbetarklasser.”

 

Från full sysselsättning till inflationsbekämpning? Hur förhålla sig till det? Rebecca Selberg: ”Arbeta mer! Hög arbetslöshet är ett problem. Skifta klassbalansen – arbetstidsförkortning är en viktig fråga! Ena halvan jobbar ihjäl sig och andra halvan får inget jobb.

 

En ideologisk förskjutning? Varför inte ordna en kvinnotribunal? Man skulle kunna mobilisera facken och skapa dialog! Martina Hansen: ”Jag tror på konkreta strategier: dra ner priserna för stora möten så att alla har råd att mötas.”

 

Man måste lära sig ta kollektiva strider! Rebecca Selberg: ”Arbetsrätten är inte så stark i Sverige. Att göra arbetsplatsmotstånd är trots allt komplext. Idag får folk sparken. Grupper får sparken. Detta gör att många inte vågar göra motstånd. Det behövs större politiska förändringar. Fackföreningarna har förändrats till försäkringsbolag.”

Labour, (in)equality and resistance in Sweden - seminar at Inkonst, April 12, 2014 The third seminar in the series “Rethinking …”, organized by Feminist Dialog, focused on women’s labor market in Sweden. Three lecturerstold from different perspectives, about women’s opportunities, rights and difficulties in the labor market. Which priorities are made in the liberal society for gender equality on the labor market? In what ways have feminist work life research been highlighting the  inequality?What can we concretely do to improve the conditions for women in the labor market? These were some of the questions discussed by the panel and the participants.

Stories of resistance from the floor Martina Hansen. Martina is a blogger and active in the union SAC. She has recently made information leaflets in serial format on rights at work and has worked in health care.

Labor law and rights are important

 

Workers employed by the hour and summer employees do often not know that they have the right to negotiate wages once a year, even though their employment is not permanent. It leads to a loss of a lot of money. During a whole working life, the difference can be enormous – if you do not know their rights. Small stuff about the union is therefore very important to know about. If workers on the floor do not make progress, the order at the labor market will be maintained.

 

A story of my own experience in health care

 

“Me and a guy had the same job, with different backgrounds but with the same experience in healthcare. But he had 1000 SEK more than me. The union then said to me, ‘ This can be solved ‘. We wrote a list of all our wages and showed the boss. It ended with individual meetings on our salaries and we all got a rise in salary of 500 SEK / month.”

 

The union provides opportunities to improve work situations

 

One example to improve work situations is to help your substitute in the health sector and other sectors, to save payslips, to check payments for inconvenient work hours etc. One should help summer employed teens to learn this. At SAC’s website you can read about the laws and rights. Often you are referred to back to the collective agreement. Being able to know your rights is good, but it is even better to act together in the workplace. You can get help from the unions in cases of discrimination. They can require negotiations with the employers.

Discussion with participants and panel.

 

Structural change and the feminist agenda.

 

Rebecca Selberg: “It is a liberal agenda that has taken over and changed the course of events dramatically. Social democracy needs to be more left … how do we do it? What happened to the unions? Class balance is shifted, the unions have been extremely pushed back. We have a working class that is more heterogeneous than previously. Unions have greater challenges in uniting working classes.”

 

From full employment to combat inflation? How relate to that?

 

Rebecca Selberg: “We need to work more! High unemployment is a problem. We need to shift the class balance – working time is an important issue! One half of the population are working themselves to death and the other half get no jobs.

 

An ideological shift? Why not organize a women’s tribunal? One could mobilize unions and create dialogue!

 

Martina Hansen: “I believe in concrete strategies: pull down prices for large meetings so that everyone can afford to meet.”

 

You have to learn how to fight for worker’s issues collectively!

 

Rebecca Selberg: “Labor law is not so strong in Sweden. To make a workplace resistance is nevertheless a complex thing to do. Today people get fired. Groups get fired. This means that many people do not dare to resist. Major policy changes are needed. The unions have become insurance companies.”

bottom of page